Загвіздянська сільська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЦНАП

 

 

 

Останні новини

03 Липня, 2024 р., 16:05
1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту Зміни до генерального плану та плану зонування с. Загвіздя Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.
03 Липня, 2024 р., 15:55
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 03.07.2024 р. Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 03-07-7385-24 Замовник: Загвіздянська сільська рада 1. Назва документа державного планування: Зміни до генерального плану та плану зонування с. Загвіздя Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області 2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування Проєкт змін до генерального плану передбачає: – визначення заходів з охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення; – визначення заходів інженерної організації території; – зміна функціонального призначення земельних ділянок; – влаштування виробничих територій; – визначення містобудівних умов та обмежень земельних ділянок. Підстава для проєктування – Рішення Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області №740 від 30.05.2023 р. 3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) Село Загвіздя Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано- Франківської області розташоване на лівому березі річки Бистриці-Солотвинської на відстані 3 км від м. Івано-Франківськ. Площа населеного пункту становить 1005,85 га. За даними сільської ради, станом на 2023 р. в селі нараховується 3673 мешканців (1450 домогосподарств). Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно- транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. На наступних етапах проєктування буде визначено чи проєктовані генеральним планом об’єкти належать до переліку об’єктів планованої діяльності щодо яких законодавством України передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення а) Розробка Проєкту Змін до генерального плану та плану зонування с. Загвіздя Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. Оновлення генерального плану сприятиме забезпеченню оптимізації функціонального призначення території, розвитку інфраструктури, поліпшення умов життєдіяльності населення в тому числі і стану довкілля. б) В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки від реалізації проєктних рішень документу державного планування на природоохоронні території. в) Зважаючи на географічне положення території опрацювання генерального плану та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень генерального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі альтернативи: Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. У разі незатвердження документа державного планування, та відмова від реалізації проєкту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови. Альтернатива 2: Передбачення у проєкті подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку. Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту в складі територіальної громади. 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки З огляду на характер такого виду документації як зміни до генерального плану населеного пункту, ключовим завданням у виконанні СЕО проєкту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації внесених змін. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність проєктних рішень загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування. Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення. Для розробки Звіту про стратегічну екологічну оцінку необхідно використовувати наступну інформацію: - доповіді про стан довкілля; - статистичну інформацію; - фонові та лабораторні дослідження стану довкілля; - дані моніторингу стану довкілля; - оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля; - пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування У ході виконання СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації внесених змін до генерального плану на довкілля та стан здоров’я населення комплекс яких включає: – ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.); – планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.); – охоронні заходи (моніторинг території зон впливу при реалізації проектних рішень). 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів: – зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; – характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються документа державного планування; – опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; – заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; – обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); – заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; – опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); – резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання Загвіздянська сільська рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області (вул. Липова-Осада 22, с. Загвіздя, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77450, ел. пошта: zagvizdya.silrada@gmail.com). Строки подання – 10 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту Зміни до генерального плану та плану зонування с. Загвіздя Загвіздянської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). 10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО: 1. Сайт Загвіздянської сільської ради: https://zahvizdyanska-gromada.gov.ua/ 2. Дошка оголошень в Загвіздянській сільській раді (с. Загвіздя, вул. Липова-Осада 22) 3. Дошка оголошень у відділенні поштового зв'язку "Загвіздя" (АТ "Укрпошта", с. Загвіздя, вул. Липова Осада 22з) 4. Дошка оголошень біля магазину "Гостинець" по вул. Берегова в с. Загвіздя від 03.07.2024 Замовник/Уповноважена особа замовника: Загвіздянська сільська рада/РУЖАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
03 Липня, 2024 р., 10:10
Нагадуємо про розділ «Прозорість і підзвітність» на офіційному сайті ОВА, де висвітлюються підсумки засідань робочої групи щодо здійснення контролю за належним використанням бюджетних коштів, інформації про закупівлі, нормативну базу тощо, ознайомитись з яким можна за посиланням на вебсайті: https://www.if.gov.ua/prozorist-i-pidzvitnist 
26 Червня, 2024 р., 13:50
28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ.
17 Червня, 2024 р., 14:32
■ На всій території України дуже часто трапляються довготривалі відключення світла. Але відсутність електрики — це точно не привід голодувати. Незважаючи на довготривалі відключення світла, організму людини варто отримувати їжу, яка буде забезпечувати його енергією. ■ Але до таких умов краще підготувати завчасно. Для цього слід запастися необхідними продуктами. Обирати потрібно ті продукти, які можна приготувати заздалегідь або ті, які довше залишаються придатними до споживання без холодильника, а також ті, які смачні навіть в холодному вигляді. ■ То чим харчуватись, якщо у Вас довготривале відключення світла??? Пам’ятайте!  Кожен Ваш основний прийом їжі повинен бути повноцінним, а в тих продуктах, що не потребують термічної обробки повинні міститись корисні речовини , а саме: місце і білки, і вуглеводи, і жири,і клітковина. Також у Вас можуть виникнути проблеми з отриманням усіх необхідних для організму вітамінів та мікроелементів. Вони, у свою чергу, важливі для нормальної роботи організму. ■■ Продукти, які корисно мати під час довготривалого відключення світла: ►Білки: консерви (рибні або м’ясні у власному соці чи томаті, консервовану квасолю, сочевицю); паштети рибний, печінковий чи м’ясний; кисломолочні продукти (сир — моцарела, фета, бринза, твердий, витриманий; йогурти); сухе молоко; сушене м’ясо чи сушена риба; хумус; тофу/соєве м’ясо. ►Вуглеводи: хліб (бажано його обирати із цільного зерна, з висівками або насінням), хлібці, лаваш; крупи: як сухі, так і консервовані (гречка, кус-кус, рисова локшина, вівсянка швидкого приготування); сухі сніданки; сублімовані каші та супи з нуту, сочевиці, грибів. ►Жири: сало, олія, печінка тріски, оливки, маслини, горіхи, насіння(льон, кунжут, гарбузове, соняшникове),кокос шматочками/стружка, арахісова або інші горіхові пасти. ►Клітковина: овочі та фрукти. Вони зберігаються довго, навіть без холодильника і не потребують термічної обробки. З овочів і зелені: такі свіжі варіанти – зелень, листя, капуста, морква, огірки, помідори, перець, буряк, цибуля, часник, а з фруктів – яблука, груші, виноград, цитрусові, банани. Не забувайте і про ферментовані (квашена капуста, огірки, помідори), в’ялені та сушені. Також підійде кабачкова ікра в банці, консервовані горошок та кукурудза, пастеризований вакуумований буряк. ►Інше: гірчиця, сухофрукти, мед, варення, згущене молоко, шоколад, батончики протеїнові або з горіхами та сухофруктами, пастилу. ■ Тримайте запас води та їжі, що не псується. Утилізуйте харчові продукти, якщо порушено температурний режим зберігання. ■ Як правильно робити запас їжі???

Всі новини »

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора